09126623201 - 02634486833

09123177603 - 02634486833

نمایشگاه ایران پلاست (26 الی30 شهریور )سالن 27

دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

تصاویر ارسال دستگاه تزریق کوچک به شرکت نگار آذر

تصاویر ارسال دستگاه تزریق کوچک به شرکت طب نوین

تصاویر ارسال دستگاه تزریق کوچک به شرکت آسایش آذربایجان