09126623201 - 02634486833

09123177603 - 02634486833

دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

تصاویر ارسال دستگاه تزریق کوچک به شرکت نگار آذر

تصاویر ارسال دستگاه تزریق کوچک به شرکت طب نوین

تصاویر ارسال دستگاه تزریق کوچک به شرکت آسایش آذربایجان